Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρία απασχολεί με μόνιμη σχέση εργασίας 375 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Επιστημονικό προσωπικό ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης και καταρτισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό πλαισιώνουν το σύνολο των λειτουργιών της εταιρίας.

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας είναι με ειδικότητες, γνώση και εκπαίδευση που είναι αναγκαίες για την επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιών των παραγγελιών διαφόρων τύπων οχημάτων.

Μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, οικονομολόγοι και τεχνολόγοι διαφόρων ειδικοτήτων αποτελούν το κύριο επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας έχοντας θέσεις διοικητικών και μελετητικών αρμοδιοτήτων.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας με ειδικότητες μηχανουργών, βαφέων, συγκολλητών, ηλεκτρολόγων οχημάτων και συναρμολογητών – μηχανικών οχημάτων, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε σύνθετες κατασκευές οχημάτων με εφαρμογή προδιαγραφών.