Βαρέα Φορτηγά

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)

Τύπος Οχήματος

M 7

ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

M 7-1

Φορείς PATRIOT

M 7-2

Αρματοφορείς

M 7-3

Οχήματα μεταφοράς μηχανημάτων έργων

M 7-4

Ανατρεπόμενα βαρέα