Εκπαίδευση

Για την ΕΛΒΟ η συσσώρευση νέας και σύγχρονης γνώσης και ι διαδικασίες αποτελούν τις κύριες συνιστώσες για συνεχή βελτίωση.  Για αυτό το λόγο σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε στέλνει υπαλλήλους της σε σεμινάρια όπου συμμετέχουν και άλλες εταιρείες είτε οργανώνει σεμινάρια στην έδρα της για το προσωπικό της. Έτσι επιτυγχάνεται:

 

  • η δυνατότητα σύγκρισης με το εξωτερικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση η συνειδητοποίηση για την αναγκαιότητα αλλαγών.
  • η βάση για επένδυση σε νέους τεχνολογικούς τομείς.
  • η βάση για συνεχή βελτίωση μέρα με τη μέρα υλοποίησης καθημερινών μετρήσιμων στόχων.

 

Η εταιρεία προσδιορίζει με σαφήνεια τις απαραίτητες γνώσεις, τις ικανότητες του προσωπικού της να εκτελεί εργασίες και υπηρεσίες που επηρεάζουν την ποιότητα των έργων που εκτελεί, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών εκπαίδευσης που εκτελούνται, υποστηρίζει την προσπάθεια του προσωπικού για απόκτηση νέων δεξιοτήτων που θα το βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον ρόλο του στην επιχείρηση και θα αυξάνουν την αυτοεκτίμησή του.